از زایمان مردم کف زمین تا روانپریشی ملت توسط ائمه جمعه/ مسئولان، ادبیات خود را اصلاح کنند

اختصاصی/ گروه سیاسی تاثیر – این روزها در حالی عملکرد محمد قوچانی، سردبیر نشریه صدا، به خاطر مطلب طنز توهین

ادامه