اسپوتنیک: آمریکا برجام را نقض کرد؛ ثابت شد که رهبر ایران درست می‌گوید

خبرگزاری روسی اسپوتنیک (Sputnik) در یادداشتی با اشاره به تمدید تحریم‌های ضدایرانی دولت آمریکا همزمان با دوره انتقال قدرت در

ادامه