اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب شعرگرافی
مشکی از تن به درآرید ربیع آمده است

خم ابرو بگشایید ربیع آمده است

الهی باشی و بسیار باشی

الهی باشی و بسیار باشی

به شرط آنکه با ما یار باشی

غم نا امیدی من

غم نا امیدی من مگر آن نفس بدانی
که برون روی ز باغی و گلی نچیده باشی

ما بغیر از تو نداریم تمنای دگر

هرکسی را سر چیزی و تمنای کسیست ما بغیر از تو نداریم تمنای دگر سعدی

یاوفا یاخبروصل تو یا مرگ رقیب

یاوفا یاخبر وصل تو یا مرگ رقیب بود آیا که فلک زین دوسه کاری بکند حافظ

قسمتت بود پیرتر بشوی

قسمتت بود پیرتر بشوی

رنگ افسوس ، طرح غم باشی
به تو هربار سوء ظن ببرند
و تو هربار متهم باشی

به چشمک اینهمه مژگان به هم مزن یارا

به چشمک اینهمه مژگان به هم مزن یارا
که این دو فتنه بهم می زنند دنیا را

سختی ولی سنجیدنت را دوست دارم

سختے ولے سنجیدنت را دوست دارم فلسفہ اے، فهمیدنت را دوست دارم مغرور وسنگینے ولے با لحن شیرین من را “شما” نامیدنت را دوست دارم .. سعیدشیربندے

نرو قرار حیدر/ بمان کنار حیدر

مرد که گریه می کنه کوه که غصه میخوره…

احساس سوختن به تماشا نمی شود

«برجی نشست و قامت تهران خمیده شد اسباب غم، دوباره سر سفره چیده شد فریاد آتش است، به هر جا که می روی چندین فرشته بین مه و دود دیده شد!» جانم به لب رسیده و برگشته در تنم، مُجری که ذره ذره بخواند نوشته را: «چنگال پیر و سنگی این برج، همچنان محکم گرفته […]