پاسخ آیت الله مکارم شیرازی به تحریفات عاشورایی در مورد مذاکره امام حسین (ع) با عمرسعد

پرسش : آیا امام حسین(علیه السلام) با عمر سعد مذاکره ای داشت؟ پاسخ تفصیلی: چون عمرسعد با لشکر عظیمى به

ادامه