همه چیز درباره پرونده قاری مشهور قرآن / سیر تا پیاز ماجرای “سعید طوسی”

اتهام سنگین به یک قاری  برجسته قرآن در روزها گذشته بازتاب گسترده ای در افکار عمومی داشته است. سعید گندم

ادامه