اخبار برگزیده:
  1. نوشته هایی با برچسب زندگی زنانه ای دارم
زندگی زنانه ای دارم  / چین به چین دامنم پر از درده…

زندگی زنانه ای دارم …!!! چین به چین دامنم پر از درده… زندگی زنانه زیبا نیست..! درده که آدمارو زن کرده..!