وکیل شرکت HK: غارت ۱۲ تریلیون تومان پول مملکت توسط زنجانی و دو بال کمکی‌اش

وکیل شرکت نفتی HK گفت: دو متهم پرونده نفتی به منزله دو بال برای زنجانی بوده‌اند و ۱۲ تریلیون تومان را در زمانی که مملکت به ارز خارجی نیاز داشت و در اوج تحریم‌ها به‌سر می‌بردیم، به غارت برده‌اند.

ادامه

بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده

رئیس دستگاه قضا گفت: ظاهراً آقایان، دیپلماسی را به مسئله برجام محصور کرده اند آن هم برجامی که نتیجه اش

ادامه