اخبار برگزیده:
  1. مطالب منتشر شده در دسته ی "شعرگرافی"
مشکی از تن به درآرید ربیع آمده است

خم ابرو بگشایید ربیع آمده است

الهی باشی و بسیار باشی

الهی باشی و بسیار باشی

به شرط آنکه با ما یار باشی

غم نا امیدی من

غم نا امیدی من مگر آن نفس بدانی
که برون روی ز باغی و گلی نچیده باشی

ما بغیر از تو نداریم تمنای دگر

هرکسی را سر چیزی و تمنای کسیست ما بغیر از تو نداریم تمنای دگر سعدی

یاوفا یاخبروصل تو یا مرگ رقیب

یاوفا یاخبر وصل تو یا مرگ رقیب بود آیا که فلک زین دوسه کاری بکند حافظ

قسمتت بود پیرتر بشوی

قسمتت بود پیرتر بشوی

رنگ افسوس ، طرح غم باشی
به تو هربار سوء ظن ببرند
و تو هربار متهم باشی

به چشمک اینهمه مژگان به هم مزن یارا

به چشمک اینهمه مژگان به هم مزن یارا
که این دو فتنه بهم می زنند دنیا را

خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم

از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم فاضل نظری

سختی ولی سنجیدنت را دوست دارم

سختے ولے سنجیدنت را دوست دارم فلسفہ اے، فهمیدنت را دوست دارم مغرور وسنگینے ولے با لحن شیرین من را “شما” نامیدنت را دوست دارم .. سعیدشیربندے

نرو قرار حیدر/ بمان کنار حیدر

مرد که گریه می کنه کوه که غصه میخوره…