یادمان باشد…

یادمان باشد: اول نماز حسین، بعد عزای حسین اول شعور حسینی، بعد شور حسینی محرم و صفر زمان بالیدن است نه فقط نالیدن، بساطش آموزه است نه موزه تمرین خوب نگریستن است نه فقط خوب گریستن Share Tweet Share Pin

یادمان باشد:
اول نماز حسین،
بعد عزای حسین
اول شعور حسینی،
بعد شور حسینی
محرم و صفر زمان
بالیدن است
نه فقط نالیدن،
بساطش آموزه است
نه موزه
تمرین خوب نگریستن است
نه فقط خوب گریستن

qt16ssnm