تاریخ: ۷:۲۷ :: ۱۳۹۵/۱۰/۱۴
کاش دنیا همان دوروزی بود که تو در رشت گریه می کردی

کاش دنیا همان دوروزی بود که تو در رشت گریه می کردی هیچ فرقی ندشات دلتنگی رفت وبرگشت گریه می کردی یاسر قنبرلو   Share Tweet Share Pin

کاش دنیا همان دوروزی بود که تو در رشت گریه می کردی
هیچ فرقی ندشات دلتنگی رفت وبرگشت گریه می کردی
یاسر قنبرلو