تاریخ: ۸:۱۸ :: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
ما هر دو از قبیله‌ی دردیم/ چیزی به هم اضافه نکردیم

بهتر که سهمِ خاطره باشی…طوفانِ پشتِ پنجره باشی ما هر دو از قبیله‌ی دردیم..چیزی به هم اضافه نکردیم   Share Tweet Share Pin

بهتر که سهمِ خاطره باشی…طوفانِ پشتِ پنجره باشی
ما هر دو از قبیله‌ی دردیم..چیزی به هم اضافه نکردیم