عمو با آب برمی گرده کاکا…

به چشمات خواب برمیگرده کاکا به شـب مـهـتاب بـرمیگرده کاکا شنیدی که میگن مرده و قولش؟ عمـو با آب… بـرمیگرده کاکا… Share Tweet Share Pin

به چشمات خواب برمیگرده کاکا
به شـب مـهـتاب بـرمیگرده کاکا
شنیدی که میگن مرده و قولش؟
عمـو با آب… بـرمیگرده کاکا…

jyi9217b