زندگی زنانه ای دارم  / چین به چین دامنم پر از درده…

زندگی زنانه ای دارم …!!! چین به چین دامنم پر از درده… زندگی زنانه زیبا نیست..! درده که آدمارو زن کرده..! Share Tweet Share Pin

زندگی زنانه ای دارم …!!!

چین به چین دامنم پر از درده…

زندگی زنانه زیبا نیست..!

درده که آدمارو زن کرده..!