دانلود مداحی خون خدا محمود کریمی

دانلود مداحی رندان سلامت می‌کنند جان را غلامت می‌کنند مستی ز جامت می‌کنند مستان سلامت می‌کنند غوغای روحانی نگر سیلاب طوفانی نگر خورشید ربانی نگر مستان سلامت می‌کنند ای آرزوی آرزو آن پرده را بردار زو من کس نمی‌دانم جز او مستان سلامت می‌کنند بسم اله ای روح البقا بسم اله ای شیرین لقا بسم […]

khonkhoda

دانلود مداحی

رندان سلامت می‌کنند جان را غلامت می‌کنند

مستی ز جامت می‌کنند مستان سلامت می‌کنند

غوغای روحانی نگر سیلاب طوفانی نگر

خورشید ربانی نگر مستان سلامت می‌کنند

ای آرزوی آرزو آن پرده را بردار زو

من کس نمی‌دانم جز او مستان سلامت می‌کنند

بسم اله ای روح البقا

بسم اله ای شیرین لقا

بسم اله ای شمس الضحی

بسم اله ای عین الیقین

ای ابر خوش باران بیا وی مستی یاران بیا

وی شاه طراران بیا مستان سلامت می‌کنند

بسم اله ای روح البقا

بسم اله ای شیرین لقا

بسم اله ای شمس الضحی

بسم اله ای عین الیقین

آن میر غوغا را بگو وان شور و سودا را بگو

وان سرو خضرا را بگو مستان سلامت می‌کنند

آن میر مه رو را بگو وان چشم جادو را بگو

وان شاه خوش خو را بگو مستان سلامت می‌کنند

بسم اله ای روح البقا

بسم اله ای شیرین لقا

بسم اله ای شمس الضحی

بسم اله ای عین الیقین

این کیست این ذکر طوفانی است این

عشق طوفانی است این ذکر ربانی است این

گوهر جانی است در جانانی است این

گوهر زهراست این

دلبر مولاست این

دلبر طاهاست این