اگر نقاش بودم…

من “شاعرم” ، اما اگر “نقاش” بودم یک”عصر عاشورا”ی دیگــــر میکشیدم قطعا برای تسلیت دادن به زینب(س) حتی شده “یک نیزه” کمتر میکشیدم… Share Tweet Share Pin

من “شاعرم” ، اما اگر “نقاش” بودم
یک”عصر عاشورا”ی دیگــــر
میکشیدم
قطعا برای تسلیت دادن به زینب(س)
حتی شده “یک نیزه” کمتر
میکشیدم…

puokqest