آدم ها را به زور كنار خودتان نگه ندارید

آدم ها را به زور كنار خودتان نگه ندارید ، آدم ها را مثل گل ها برای همیشه داشتنش كنار خودتان خشك نكنید ، شاید همیشه بمانند اما دیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی ها نیستند ، به زور نگه داشتن آدم ها آن ها را خشك و بی روح و شكننده […]

آدم ها را به زور كنار خودتان نگه ندارید ،
آدم ها را مثل گل ها برای همیشه داشتنش كنار خودتان خشك نكنید ،
شاید همیشه بمانند
اما دیگر همان آدم سابق با همان عطر و ویژگی ها نیستند ،
به زور نگه داشتن آدم ها آن ها را خشك و بی روح و شكننده می كند ،
به آدم ها اجازه ی زندگی بدهید
حتی اگر قرار است
بدون شما زنده بمانند.

xztnbkry